eng На главную Поиск Контакты


ОН-ЛАЙН КАПИТАЛ - инвестиционная компания
Объединяя две стороны...
 »  Депозитарна діяльність


Депозитарна діяльність: депозитарна діяльність депозитарної установи

(Ліцензія НКЦПР серія АЕ № 263304 від 10.09.2013р.

видана на професійну діяльність на фондовому ринку: депозитарна діяльність депозитарної установи)

Відповідно до Розділу ІІІ Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року N 735, депозитарна установа може виконувати такі функції:

 • депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах депонентів;
 • обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів;
 • обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів.

 Для виконання функцій щодо депозитарного обліку цінних паперів, обслуговування обігу цінних паперів депозитарні установи здійснюють такі депозитарні операції:

 • адміністративні операції;
 • облікові операції;
 • інформаційні операції.

 Адміністративні операції - депозитарні операції з відкриття рахунків у цінних паперах, внесення змін до анкети рахунку, закриття рахунків у цінних паперах, зміни, не пов'язані зі зміною залишків цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах.

 Облікові операції - депозитарні операції з ведення рахунків у цінних паперах та відображення операцій з цінними паперами, наслідком яких є зміна кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, встановлення або зняття обмежень щодо їх обігу.

 Інформаційні операції - депозитарні операції, наслідком яких є видача виписок і довідок з рахунку в цінних паперах та іншої інформації щодо операцій депонентів або клієнтів за рахунками у цінних паперах відповідно до вимог цього Положення та умов договорів, укладених депонентами з депозитарними установами.

 До інформаційних операцій депозитарних установ належать операції з підготовки та видачі:

 • виписок або довідок з рахунку в цінних паперах;
 • інформаційних довідок;
 • інформації щодо корпоративних операцій емітента (включаючи надання інформації про проведення емітентом загальних зборів, використання права голосу тощо);
 • інформації про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів);
 • депозитарною установою акціонеру інформації про включення його до облікового реєстру, поданого Центральному депозитарію для формування ним переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах;
 • депозитарною установою Центральному депозитарію облікового реєстру;
 • емітенту депозитарною установою, визначеною цим емітентом, реєстру власників цінних паперів;
 • довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів.

Видача виписки з рахунку в цінних паперах, яка є документарним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами депонента (у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідного кредитора), є виключно операцією депозитарної установи.

 Депозитарна установа, з якою емітентом укладений договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам відповідно до нормативно-правового акта Комісії, яким встановлений порядок переведення випуску іменних цінних паперів документарної форми існування у бездокументарну форму існування, може здійснювати для такого емітента підготовку та надання довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, а також консультування з питань обігу цінних паперів та обліку прав власності на них.

 При здійсненні депозитарної діяльності депозитарні установи можуть надавати також такі послуги:

 • із впровадження, обслуговування та підтримки комп'ютеризованих систем обслуговування рахунків у цінних паперах;
 • засвідчення депозитарними установами довіреностей від фізичних осіб - депонентів цих депозитарних установ на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, акції якого обліковуються у депозитарній установі на рахунках у цінних паперах депонентів;
 • інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним або з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, договору;
 • виконання функцій реєстраційної комісії, лічильної комісії;
 • інші послуги, надання яких депозитарними установами передбачено законом.

Робочі дні депозитарної установи з  понеділка по п’ятницю з 9:00 год. до 18:00 год.

Вихідні дні – субота та неділя.

Прийом депонентів та розпоряджень від них здійснюється в робочі дні 

Украина 01023, г. Киев, ул. Шота Руставели 16, эт. 5, тел/факс (+38044) 467-79-70

© Copyright ООО "Он-лайн капитал"
Политика сайта